Raad van Toezicht

Werken in een raad van toezicht

RvT1Inmiddels is Willy van Stam, lid van DIVA, al ruim 8 jaar actief in een aantal Raden van Toezicht. Bij een zorginstelling Maasduinen en bij een maatschappelijk werk organisatie in Limburg.
In die tijd is er veel veranderd. Men is nu bij voorbeeld bezig met een accreditatie voor raden. Bij de woningbouwcorporaties is dit het meest doorgevoerd.
Vroeger werd het lidmaatschap in een raad gezien als erebaantje, maar de raden zijn de laatste jaren veel professioneler geworden.
Wat echter nog steeds een issue is, is diversiteit in raden.

Mariette van Wingerden is actief in bestuurderscentrum en Boardroom match.
Het bestuurderscentrum organiseert netwerkbijeenkomsten waar bestuurders en toezichthouders elkaar ontmoeten. Ook organiseren zij diverse  opleidingen en trainingen.
Boardroom match wil vraag en aan bod voor vacatures op bestuurlijk niveau bij elkaar brengen. Zij werken met Ontmoeten, Ontdekken, Ontwikkeling.

Aan de orde kwamen zaken als:

  • de verantwoordelijkheden en
  • rollen van de Raad van Toezicht en raad van Commissarissen.
  • Hoe kun je invulling geven aan die taak
  • wat zijn eisen die gesteld worden aan een toezichthouder

Willy stelt als eerste vroeger en nu aan de orde.
Is het een erebaantje? Is iedereen er geschikt voor? Is het bezoldigd? Zijn er speciale opleidingen?
Van erebaantje naar professie
Via coöptatie naar transparante werving
Van ‘werken naar eigen inzicht’ naar meer gereguleerd en uniform (governancecodes)
Van onzichtbaar naar ‘in de schijnwerpers’
Van uniform naar diversiteit
Van onbetaald naar vergoed

Er zijn een aantal rollen:

  • toezicht houden = verantwoordelijk zijn
  • werkgever zijn van de bestuurders(s)
  • klankbord voor de bestuurder
  • ambassadeur van de organisatie.

De samenstelling van een RvT: divers in leeftijd-kennis-achtergrond! En ook een goed team zijn!

De raad van toezicht is eindverantwoordelijk, bewaakt de formele taken en de continuïteit van de organisatie, en dient de toekomst en het maatschappelijk belang. Er zijn verschillende governancecodes per branche met eisen zoals: een keer per jaar jezelf als RvT evalueren en een keer in de drie jaar dat doen met externen.

Wat doe je allemaal? Naast de 5/6 vergaderingen per jaar, heb je een strategie sessie, locatiebezoeken, overleg met Cliëntenraad en Ondernemingsraad, een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder(s) en nog andere bijeenkomsten.

De kracht van de raad is de diversiteit, zichtbaarheid en risicomanagement.

Ook zijn er verschillende commissies: audit-, kwaliteit en veiligheid, selectiecommissie, fusiecommissie.

Belangrijke eigenschappen: integriteit, inlevingsvermogen, luisteren en doorvragen, strategisch denkvermogen, oog voor proces. Tussen de regels door kunnen lezen, oprechte belangstelling hebben, nieuwsgierig zijn. Brede scope hebben en oog voor klantbelang en regelgeving. Alert zijn op medezeggenschap, omgang met interne stakeholders.

Lastige dilemma’s:  afstand-betrokkenheid, niet op stoel van bestuur gaan zitten- coachen, regelgeving versus klantbelang, grote lijnen en soms ook juist doorvragen. Vanuit je eigen professie maar ook overall meedenken.

Het leuke: je mag overal wat van vinden en hoeft het zelf niet te doen. Je kan je opgebouwde kennis en ervaring wel inzetten.

Het spannende: hoofdelijk aansprakelijk zijn van leden van raden van toezicht, bij onbehoorlijk bestuur. Inschattingsfouten kan iedereen maken. Er is een aansprakelijkheidsverzekering! Er is tegenwoordig meestal een vacatievergoeding of jaarvergoeding. Dit hangt ook af van de branche (bv. zorg, woningcorporatie, cultuur),

Hoeveel tijd kost het? Willy is in haar huidige voorzittersfunctie er een dag in de week mee kwijt..Leden meestal een dag in de maand. Vaak 6 x per jaar bijeenkomsten.

Met een leuke quiz werden we bij de les gehouden!
Weten we nog wat een renumeratiecommissie doet? 

Willy en Mariette hartelijk dank!
Annie van Genugten

NB Website van Bestuurderscentrum en van Boardroommatch zijn: www.bestuurderscentrum.nl en www.boardroommatch.nl